رهگذر سرزمين شعر


 

اين ترکيب آشنا چه قدر قشنگه


ای زلال سبز جاری

جای خوب غسل تعميد

شهرام