رهگذر سرزمين شعر


گردون

مواظب گردون دون باشید چون واسه ما که این جوری شده .


شد از فشار گردون مويم سپيد و سر زد

شيری که خورده بودیم در روزگار پيري


صايب هم با من هم عقيده بوده .

شهرام