رهگذر سرزمين شعر


 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

ورنه انديشه اينکار فراموشش باد


اينم که از حافظه

شهرام