رهگذر سرزمين شعر


 

امشب يه فال گرفتم شاه بيتش اينه
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

شهرام