رهگذر سرزمين شعر


مادر

واسه شب عید یاد مادرم افتادم .
خوش به حالتون شب عیدی می شینین کنار مادراتون .


مادرم آن پايين

استکانها را در خاطره شط می شست .

شهرام