رهگذر سرزمين شعر


خونريز

اينم از استاد سخن سعدی شيرازی

به خدا بر تو که خون من بيچاره مريز

که من آنقدر ندارم که تو دست آلايی

شهرام