رهگذر سرزمين شعر


دبستان

چقدر ما از اين کارا می کرديم !!


پسری سنگ به ديوار دبستان می زد.

سهراب

البته الان ديگه واسه خودمون مردی شديم اما هنوز از اين کارا دوست داريم !!

شهرام