رهگذر سرزمين شعر


بيدل


پيش آ که بخوانی رقم سينه ريشم

من نامه افتاده به خاک از کف خويشم

شهرام