رهگذر سرزمين شعر


 

 

به سراغ من اگر می آييد

نرم و آهسته بياييد

مبادا که ترک بردارد

چينی نازک تنهايی من

 

 


شهرام