رهگذر سرزمين شعر


 

امشب فهميدم که آدما به هيچ چيزی غير از خودشون فکر نمی کنن

امشب تو اين بارون هيشکی به فکر اينهمه آدم خيس خورده ! نبود .

حتی من خيس خورده !!

آخ تهران شهر بی ياران !


شهرام