رهگذر سرزمين شعر


پيشی

اميد که به اسمش ايرادی وارد نشه .

با هزار وعده نيامده    به استقبالت مي آيم  هم چنان

نه کوه باز ميدارد از رفتن    نه اندوه نيامدنت!

بارها سلامت داده ام

روزها به گردت گرديده ام

و شب ها را بي ستاره سرکرده ام     به بامدادي که برآيي!

به دنبالت مي آيم

سايه به سايه

اگر چه از آفتاب پيشي گرفته باشي!


شهرام