رهگذر سرزمين شعر


در رهگذار باد

بعد  از تو  در  شبان  تيره و تار من

ديگر  چگونه ماه

آوازهاي طرح جاري نورش را

تكرار مي كند

بعد از تو من چگونه

اين  آتش  نهفته   به  جان را

خاموش می كنم ؟

اين  سينه سوز  درد نهان را

بعد از  تو من  چگونه فراموش ميكنم ؟

من با اميد  مهر  تو پيوسته  زيستم

بعد از تو ؟

اين مباد

كه بعد از تو نيستم

بعد از تو آفتاب سياه  است

ديگر  مرا  به  خلوت  خاص  تو راه نيست

بعد از تو

درآسمان  زندگيم  مهر و ماه نيست

 بعد  از من آسمان  آبي است

آبي مثل هميشه

آبي

حميد مصدق

 از www.avayeazad.com

 

 


شهرام