رهگذر سرزمين شعر


 

و غروب

هميشه آغاز يکی شدن

در بی سرانجامی ست


شهرام