رهگذر سرزمين شعر


 

خنده داره اما من هنوز هم از امتحان می ترسم.

 


شهرام