رهگذر سرزمين شعر


 

 سعدي

گر مخير بکنندم به قيامت که چه خواهي
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
باور از مات نباشد تو در ايينه نگه کن
تا بداني که چه بودست گرفتار بلا را


شهرام