رهگذر سرزمين شعر


سنگ

سنگ بر پیشانی سنگی کوه خورد.

کوه خندید .

سنگ شکست.

یک روز , کوه می شکند.

خواهی دید.

 

نادر ابراهیمی

 


شهرام