رهگذر سرزمين شعر


 

به تمام نپريدن هايم قسم

آخرش يه روز می پرم

می بينين


شهرام