رهگذر سرزمين شعر


اتفاق

 

به سادگي نوازش دستي

به سادگي لغزيدن نگاهي

به همين سادگي
اتفاق  نام مي گيرد .


هميشه البته به همين سادگي نيست.


شهرام