رهگذر سرزمين شعر


ديده انتظار

 

 

دیده انتظار را دام امید کرده ایم

 

ای قدمت به چشم ما ! خانه سفید کرده ایم

 

گرد به باد رفتگان دست بلند مطلبی ست

 

گوش به چشم کن بدل , ناله جدید کرده ایم

 


شهرام