رهگذر سرزمين شعر


از نيچه

 

 

آنجا که لذت نمي توان داد لذت نمي بايد طلبيد و لذت را نمي بايد طلبيد . زيرا لذت و بيگناهي شرمگين ترين چيزهايند و نمي خواهند کسي را طلب شان باشد . آنان را بايد داشت !

 

 اما گناه و درد را همان به که بطلبند .


شهرام