رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

توانايي ايستادن از امتيازات درباريان است . و درباريان همه باور دارند که آمرزيدگي پس از مرگ اجازه نشستن را نيز در بر دارد.


شهرام