رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

برادران , نخست زاد هميشه قرباني مي شود . باري , اکنون ما نخست زادانيم .


شهرام