رهگذر سرزمين شعر


 

 

کساني که برسرسفره مي نشينند و چيزي با خود نمي آورند , حتي اشتهايي خوب ! و حال ناسزا مي گويند

 

که : همه چيز باطل است . يا  زندگي يعني خشت بر آب زدن , زندگي يعني خود را سوزاندن و هرگز گرم

 

نشدن .

 


شهرام