رهگذر سرزمين شعر


 

 

بر روي زمين نوآوري هاي خوب فراوان است , برخي سودمند , برخي دلپسند . زمين را به خاطر آنها دوست

 

بايد داشت و بر روي آن نوآوريهاي خوب چندان است که زمين به پستان زني مي ماند : هم سودمند , هم

 

دلپسند .


شهرام