رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

طبيب درمان ناپذيران نبايد بود .

 

باري پايان دادن بيشتر دليري مي طلبد تا آغاز کردن بيتي تازه : اين را طبيبان و شاعران همه مي دانند .

 


شهرام