رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

براي بسيار ديدن , از خويش چشم برگرفتن بايد !


شهرام