رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

 لحظه را بنگر ! از دروازه اي که اين لحظه است کوچه اي تا ابد واپس مي رود . فراپشت ما ابديتي ست .


شهرام