رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

آن کس که افرين گفتن نتواند , بر اوست که نفرين کردن آموزد .

 

 


شهرام