رهگذر سرزمين شعر


 

 

ز بعد ما نه غزل نه قصیده می ماند

 

ز خامه ها دو سه اشک چکیده می ماند

 

به نام محض قناعت کن از نشان عدم

 

دهان یار به حرف شنیده می ماند

 


شهرام