رهگذر سرزمين شعر


 

 

جمله های زير از نيچه است زيبايي اونها رو حس کنيد .

 

زيبايي آوايي آرام دارد که تنها در بيدارترين روانها راه مي برد.

 

 


شهرام