رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

تشنگي حلقه در شماست . هر حلقه از آنرو مي گردد و مي کوشد که به خود باز رسد


شهرام