رهگذر سرزمين شعر


 

 

نيک بختي جان اين است , چون قرباني , مسخ شدن و در اشک خويش سپنت گشتن . اين را تاکنون مي دانستيد .؟

 

نابينايي نابينا و کورمال رفتن او مي بايد گواه قدرت خورشيدي باشد که او بر آن چشم دوخته است . اين را تاکنون مي دانستيد ؟

 

مرد دانا با کوه بنا کردن  مي بايد آموزد ! جابجا کردن کوه ها براي جان کاري ست نه چندان گران اين را تاکنون مي دانستيد .؟

 


شهرام