رهگذر سرزمين شعر


 

 

تنها اخگرهاي جان را مي شناسيد , اما نه سنداني را که اوست مي بينيد و نه بي رحمي پتک اش را !

شما هرگز سزاوار آن نبوده ايد که جان خويش را در گودال برف افکنيد . زيرا براي چنين کاري نه  چندان که بايد داغ بوده ايد ! از اين رو از لذت سردي آن نيز بي خبريد .

 


شهرام