رهگذر سرزمين شعر


 

 

جهان نه گرد پايه گذاران هياهوي نو , که گرد پايه گذاران ارزش هاي نو مي گردد : با گردشي بي صدا .


شهرام