رهگذر سرزمين شعر


 

اينم که شاعرش معلومه قبلی ها همه از نيچه بود .

در کوچه باد می آيد

اين ابتدای ويرانيست

آن روز هم که دست های تو ويران شدند باد می آمد

ستاره های عزيز

ستاره های مقوايی عزيز

وقتی در آسمان دروغ وزيدن می گيرد

ديگر چگونه می شود به سوره های رسولان سر شکسته

                                                                                پناه آورد؟

ما مثل مرده های هزاران ساله به هم می رسيم و آنگاه

خورشيد بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد


شهرام