رهگذر سرزمين شعر


 

 

با من بگوي دروغي نبوده بيش

 

آوار کوچه ها

 

اين آخرين کلام من :

 

 

باور نمي کنم .

 

 

قصه شهر هوار را

 


شهرام