رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

گفتم تمام شد
همه را سپردم به باد
که با خود ببرد تا آن دور
تا پشت مرز روياها .
نمی دانستم هنوز دلم
باز از شنيدن ِ بی هنگام ِ نام خويش
اين گونه خواهد لرزيد ..

 


شهرام