رهگذر سرزمين شعر


 

 

سوختن در آتش خويش را خواهان باش

 

بي خاکستر شدن کي نو تواني شد ؟

 


شهرام