رهگذر سرزمين شعر


 

 

برادر با عشق و آفرينندگي ات به خلوت رو . و عدالت پس از چندي لنگ لنگان از پي تو خواهد آمد .


شهرام