رهگذر سرزمين شعر


 

 

برادر , با اشک هاي من به خلوت رو .

 

دوست دارم آن را که مي خواهد برتر و فراتر از خويش بيافريند

 

 و اينسان فنا مي شود .

 


شهرام