رهگذر سرزمين شعر


 

 

فعلا بند کردم به نيچه !!!!

 

مرد راستين خواهان دو چيز است : خطر و بازي .

 

از اين رو زن را همچون خطرناکترين بازيچه مي خواهد .

 


شهرام