رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

جنگ آور ميوه بسيار شيرين دوست نمي دارد . از اين رو دوستدار زن است .

 

زيرا شيرين ترين زن نيز تلخ است .

 


شهرام