رهگذر سرزمين شعر


 

 

زن کودک را به از مرد درمي يابد اما کودکي در مرد از زن بيش است .


شهرام