رهگذر سرزمين شعر


 

 

با نردبام هاي ريسماني بالارفتن از بسي پنجره ها را آموختم , با پاهاي چالاک از دکل هاي بلند برشدم .

 

برفراز دکل هاي بلند دانايي نشستن برايم شادماني کوچکي نبود .

 

چون شعله اي خرد بر فراز دکل هاي بلند سوسوزدن , به حقيقت , نوري کوچک بودن , اما دلگرمي اي بزرگ

 

بهر دريانوردان راه گم کرده و کشتي شکستگان .

 


شهرام