رهگذر سرزمين شعر


 

درباره ی شعرای هايکو شنيدين . اين شعرها کوتاه درباره ی طبيعته معمولا .

گرد يک درياچه
سپيده دم را انتظار می کشند
هم شکارچی و هم مرغابی


شهرام