رهگذر سرزمين شعر


 


آه ای حلزون، از کوهستان فوجی بالا برو
ولی
آرام، آرام...


شهرام