رهگذر سرزمين شعر


 

 

نگاه ساکت اش را منگر

چشمان پرحرفی دارد


شهرام