رهگذر سرزمين شعر


 

 

پاييز خواهد آمد

بايد قشنگ ترين دفترهایم را در آورم

 


شهرام