رهگذر سرزمين شعر


 

 

لرزش کابل برق را

به اشتراک پذیرایند

پرندگان عاشق


شهرام