رهگذر سرزمين شعر


 

حلزون ارام گذشت

بی توجه

خرگوش دويد

زندگی نيز .


شهرام